Medlemsservice

Find hurtigt de mest nødvendige dokumenter.

Kan du ikke finde hvad du leder efter, så ligger de på intranettet.

HR & JURA

Kontrakten er hovedsageligt til brug for ansættelsesforhold, der ikke er reguleret af overenskomster indgået af foreninger under paraplyen ”FødevareDanmark”.

Ansættelseskontrakt juli 2023.pdf

Dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage).

Dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag ved afskedigelser (G-dage) udgør i 2024:

ved ledighed på 4 timer eller mere kr. 940,00 pr. dag
ved ledighed på under 4 timer kr. 470,00 pr. dag

Der betales ikke feriepenge, arbejdsmarkedsbidrag eller ATP af G-dage. Retten til G-dage er betinget af, at medarbejderen er medlem af en a-kasse. Samtidig skal medarbejderen i de sidste 4 uger forud for arbejdsophøret have været beskæftiget (hos samme arbejdsgiver) i et omfang, der svarer til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i 2 uger.

Der er visse undtagelser for betaling af G-dage; herunder hvis arbejdsophøret skyldes force majeure, bortvisning, eller hvis medarbejderen i tilslutning til ansættelsens ophør får sygedagpenge eller dagpenge under de første 14 dages sygdom eller hvis medarbejderen holder ferie på G-dagene.

G-dagene skal udbetales snarest muligt og senest ved 2. lønudbetaling efter arbejdsophøret.

TRO – og loveerklæring – G-dage.docx


Konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag

Pr. 1. januar 2024 trådte lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag i kraft. Lovteksten finder du her.

For fast månedslønnede (typisk funktionærer), hvis arbejdstid forøges som følge af afskaffelsen, udbetales et løntillæg på 0,45 % af årslønnen i kompensation for den mistede fridag. Løntillægget optjenes løbende og afregnes:

  • to gange årligt sammen med lønnen for maj måned og august måned eller
  • løbende med udbetalingen af løn


Månedslønnen opgøres som den sædvanlige og fast påregnelige løn, der er et begreb, der kendes fra ferieloven. Det betyder at fx virksomhedens bidrag til pension, tillæg for forskudt tid, vagttillæg og rådighedstillæg skal medregnes i opgørelsen.

Medarbejdere, der afholder orlov efter barselslovens regler uden fuld løn, vil have ret til samme løntillæg, som hvis de havde været på arbejde.

Bemærk at tillægget beregnes forholdsmæssigt ved lønmodtagerens fratræden. FødevareDanmark anbefaler derfor, at tillægget udbetales løbende.

Åbnings- og arbejdstider på helligdage

Hovedregel – åbningstider
Alle butikker – uanset størrelse, beliggenhed og type – må holde åbent året rundt, dog ikke på helligdage, grundlovsdag og juleaftensdag samt efter kl. 15.00 på nytårsaftensdag.

Helligdagene er som følger: Nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, Kr. Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag samt 1. og 2. juledag.

Butikker der er undtaget fra lukketidsreglerne
Mindre dagligvarebutikker
Dagligvarebutikker med en omsætning på under 43,4 mio. kr. årligt inkl. moms (gældende beløb i 2024), er undtaget fra lukkelovens begrænsninger. Det betyder, at disse butikker kan holde åbent på helligdage, grundlovsdag og juleaftensdag samt efter kl. 15 på nytårsaftensdag.

Som dokumentation for, at betingelserne er opfyldt, skal der indsendes en revisorerklæring til Erhvervsstyrelsen inden 3 måneder efter seneste regnskabsperiodes udløb. For nyetablerede butikker med en regnskabsperiode på mere end 12 måneder, gør særlige forhold sig gældende. Kontakt evt. Danske Slagtermestres sekretariat herom.

Dagligvarebutikker med en årlig omsætning på under p.t. 18,7 mio. kr. inkl. moms (gældende beløb i 2024), kan holde åbent på helligdage uden at indsende en revisorerklæring.

Tro og love-erklæring

Som alternativ til en lægeerklæring kan der bedes om en tro og love-erklæring, der er en skriftlig bekræftelse på, at fraværet skyldes sygdom (eller andre forhold).

Erklæringen kan tidligst kræves i hænde på 2. fraværsdag. Søn- og helligdage medregnes ikke.

Efter omstændighederne kan det få betydning for retten til løn under sygdom eller sygedagpenge, hvis tro og love-erklæringen ikke afleveres til tiden. Det er vigtigt, at fristen for aflevering af erklæringen tydeligt angives overfor lønmodtageren. Samtidig anbefales det, at oplyse lønmodtageren om, at manglende aflevering af erklæringen kan få ansættelsesretlige konsekvenser og/eller betydning for betaling af løn/sygedagpenge under fraværet. Forud for en evt. afbrydelse af ansættelsesforholdet anbefales det, at du kontakter Fødevaredanmark.

FØDEVAREAFDELING

Branchekoden for Slagterier og Opskæring er som udgangspunkt elektronisk og opdateres løbende af DSM ved ændringer af love og regler. Den bliver løbende vurderet af Fødevarestyrelsen. Branchekoden tilbydes også i papirudgave, dog uden opdateringer.

Branchekoden er til dels finaseret af svine- og kvægafgiftsfonden.

Klik her for adgang til branchekoden

Kontakt DSM for nærmere information.

Branchekoden for Slagterier og Opskæring er som udgangspunkt elektronisk og opdateres løbende af DSM ved ændringer af love og regler. Den bliver løbende vurderet af Fødevarestyrelsen.

Kontakt DSM for nærmere information.

8 DØDGODE RÅD TIL LAV BAKTERIEVÆKST OG LANG HOLDBARHED

1) Hold dem nede – hold kølekæden
Bakterier er passive under 5° C og de starter langsomt. Bakterier vokser ved deling. Ved gode vækstbetingelser bliver én bakterie til to på 20 minutter, 2 deles til 4, 4-8-16-32-64-124 og ender med 16 millioner efter 8 timer.

2) Kog til kort tid – undgå lang tids opbevaring af spiseklare produkter
Kogt hamburgerryg , kogepølser o.l. er følsomme for bakterier fra redskaber og rå produkter.
Især Listeria-bakterier, som kan vokse i kulde og vacuum. Opbevar fx rå hamburgerryg og leverpostej på køl/frost og kog/bag færdigvarer til få dages forbrug.

3) Gør færdigvarer færdigt før de rå varer røres
Start dagen med de varmebehandlede produkter samt helt rene hænder og redskaber.
Hold adskillelsen hele dagen, så de rå varer ikke forurener de færdige varer.

4) Tag kun varer ud til en time ad gangen.
Tag kun det ud, du skal arbejde med. Gør arbejdet færdigt eller sæt på køl, hvis du bliver afbrudt. Fordoblet temperatur halverer holdbarheden.

5) Stop bakteriernes vækst – skift hver 3. time
Skift eller desinficer skærebrætter og knive hver 3. time, så bakterierne ikke får overtaget.
Opvaskemaskinens 80° C er nok. Skoldning og kemisk desinfektion kan også bruges.
I eksemplet under 1) er den éne bakterie ”kun” blevet til ca. 500 på 3 timer.
Om kort tid vil der være millioner. Derfor: start forfra hver 3. time.

6) Hold kølerummet på 5° C
Få graders forskel kan ses på holdbarheden. Salmonella kan vokse ved 7-10° C.
Kog/bag ikke større mængder end dit kølerum kan følge med.

7) Vokser voldsomt i varmen – kom ikke over 18° C
Bakteriers væksthastighed stiger med temperaturen. Der sker en markant stigning ved 18° C. Holdbarheden forringes derfor lynhurtigt i varme produktionslokaler.

8) Bling er pling – smykker rykker – vask virker
Vask det vigtigste arbejdsredskab – hænderne.  Vask hver gang, du skifter funktion.
Virksomheder, der ikke tillader smykker, har en bedre hygiejne og længere holdbarhed på
produkterne. Smykker har en uheldig signalværdi og gør vask af arme og hænder besværlig.