Denne side blev sidst opdateret : 07.06.2022


Indsamling og behandling af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine persondata, så længe det er nødvendigt, til opfyldelse af de formål, til hvilket de er indsamlet. Dine persondata opbevares sikkert, så ingen uvedkommende får adgang til dem, og så det sikres at oplysningerne ikke hændeligt eller utilsigtet ændres eller bliver væk.
Vi sætter standarden for sikkerhed højt for beskyttelse af dine personoplysninger. Vi har en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Hvis du har behov for at sende os følsomme personoplysninger, anbefaler vi, at du benytter kryptering, fx sikker e-mail eller kodebeskyttet fil (Word eller PDF format eller eBoks).

Behandlingsgrundlaget 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. artikel 6,
stk. 1, litra a, og til overførsel (tredjeland) til mailchimp.com, jf. artikel 49, stk. 1, litra c, begge i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesforordningen).

Fødevaredanmark


Poppelvej 83
5230 Odense M

Tlf: +45 63 73 00 00
E-mail: Info@fvdanmark.dk
CVR-nr: 38162373

Persondatapolitik og vores principper

Lovligt og fair
Vi behandler kun persondata på lovlig og fair vis og i overensstemmelse med dine rettigheder.

Formålsafgrænset
Vi indsamler kun persondata for specifikke, eksplicitte og legale formål. Og persondata vil alene blive brugt for de formål, som de oprindeligt blev samlet ind til.

Transparent
Når vi indsamler persondata fra dig eller via andre kilder, sikrer vi, at du har den nødvendige information i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har altid ret til at modtage information om, hvilke persondata vi indsamler om dig.

Dataminimeret
Vi indsamler kun det persondata der er tilstrækkelig, relevant og begrænset til, hvad der er
nødvendigt i forhold til de formål, som de er indsamlet til.

Nøjagtigt
Det persondata, som vi behandler, er nødvendigt, og det skal være korrekt og opdateret.

Tidsbegrænset
Persondata vil kun blive behandlet i et personidentificerbart format, så længe det er nødvendigt for de formål, som det blev indsamlet og behandlet for.

Fortroligt
Alle behandlinger af persondata bliver betragtet som fortrolig information. Vi garanterer fortrolighed ved at sikre, at alle medarbejdere er fortrolige med behandling af persondata og ved at løbende at uddanne medarbejderne i, hvordan persondata må behandles.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til indsigt i vores behandling af dine oplysninger.

Og du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 16 – 18 ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 20 har du i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra os som dataansvarlig til en anden dataansvarlig uden hindring.

Endelig har du efter artikel 21 endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen: anmodninger om indsigt, berigtigelse, sletning, begrænset behandling eller indsigelse, skal du rette henvendelse til os via de kontaktoplysninger du kan se ovenfor.

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du kan til enhver tid vælge at trække dette samtykke tilbage. Du kan også trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.

Såfremt du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker dette alene den fremadrettede behandling af personoplysningerne, og dermed ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagetrækning heraf. Ved tilbagetrækning af samtykket ophører vi som udgangspunkt hurtigst muligt med at behandle de personoplysninger, der behandles på grundlag af samtykket. Det gælder dog ikke, hvis vi af andre grunde fortsat skal behandle oplysningerne efter
anden lovgivning. Det vil du i givet fald få besked om det.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage over vores behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i
databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse
på borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet,
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 33 19 32 00.

Love og regler
Du kan finde reglerne om markedsføring og behandling af personoplysninger
på www.retsinformation.dk.